måndag 14 januari 2013

Islamskt parti: Demokratin ska tillintetgöras

Nu finns ett muslimskt parti i Sverige: Hizb ut-Tahrir. Ska man tro deras egna ord så vill de tillintetgöra demokratin. Dessutom är muslimers integrering i det svenska samhället förbjudet i Islam. De skriver nämligen på sin hemsida: Islam i Sverige eller "Svensk Islam":
En integrering av Islam och muslimer i vilket icke-islamiskt samhälle är haram och går stick i stäv med Islams budskap..."Svensk muslim" är således lika omöjligt som "syrisk muslim" eller "kristen muslim"... Det tidigare nämnda är inget annat än ett försök att pådyvla muslimerna demokratin och alla dess tankar och värderingar... Allah har nedsänt Islam för att kompromisslöst tillintetgöra alla ”heliga kor”, ex demokrati, kapitalism, pluralism, marknadsekonomi, feminism etc, inte för att leva i symbios eller bilda syntes med dem.
 Röster har höjts till förmån för en ny form av Islam. En form som tar hänsyn till det svenska samhälle, som skiljer sig avsevärt från Islams hemmiljö, och som bjuder Islam på nya och varierande utmaningar och svårigheter.[...] 
”Blågul Islam”, ”American Fiqh” och ”Europeisk Islam” är medvetet förvrängda former av Islam, lanserade av kuffar i syfte att få muslimer att avvika från Islam. Det farliga är att dessa lögner propageras av muslimer, som andligt och intellektuellt har besegrats till följd av västerlandets ständiga och obevekliga attacker mot Islam och dess lagar.[...]
 Ett annat av ”Blågul Islam”-förespråkarnas argument är att det svenska samhället är ett icke-islamiskt samhälle där Islam är ett nytt, farlig-förklarat och mytomspunnet fenomen, och måste därför anpassas och integreras, så den blir en naturlig och accepterad del. Metoden måste följa Sändebudets ”mjuka” linje i Mecka.

Det ovannämnda är felaktigt på flera punkter:

1. En integrering av Islam och muslimer i vilket icke-islamiskt samhälle är haram och går stick i stäv med Islams budskap p g a att integration innebär att ge avkall på vissa delar av Islam för att den och muslimerna ska bli delar i helheten; nämligen det svenska samhället och Sverige. Den stora frågan som kvarstår obesvarad är vilka delar måste vi ge avkall på? Konkreta exempel ges aldrig, dels för att denna falska tankes förespråkare inte har en glasklar uppfattning om sitt eget budskap, och dels av rädslan för den överväldigande och okontrollerbara vreden dessa exempel kommer att väcka hos muslimerna, som inte kan, eller får, finna sig i sådan storskalig förvanskning av Islam.

2. Allahs سبحانه وتعالى orubbliga krav på att följa vad Han beordrar, oavsett vad kuffar tycker.[...]
En titt på de suror som uppenbarades i Mecka visar oss hur kuffar ständigt förebråddes och varnades för Helvetets straff om de inte gav upp sin kufr och antog Islam. Är detta ved som menas med ”mjuk” kallelse?[...]
Vad som menas med ”svensk muslim” brukar heller aldrig framgå, när man tar del av förespråkarnas visioner. Det enda som kommer fram är fagra ord om identitet. Dessa ord är emellertid värdelösa, eftersom begreppet ”identitet” saknar en väldefinierad och därmed en avgränsad och kristalliserad innebörd. En sådan avsaknad är farlig i och med att den öppnar ”luckor” för den, som vill sprida missuppfattningar om Islam bland såväl muslimer som kuffar.[...]
Uppfattningar är de tankar vi är övertygade om, ex Islams riktighet, fardh (plikten) att alla muslimer måste vara enade i en enda islamisk stat, förbudet att låta kuffar ha övertaget över muslimerna, förbudet mot nationalism, etc. Dessa och alla andra våra uppfattningar måste utgå från och bygga på den islamiska aqidah (livsåskådningen) allenast. Tankar (bedömningar om verkligheten, dvs resultatet av tänkandeprocessen), som härrör från något annat tänkesätt än det islamiska har ingen plats eller betydelse i Islam, för de betraktas som kufr-tankar.[...]
Svensk blir man när man begränsar sin tillhörighet till en nationalstat och anammar demokratin med alla dess tankar, och tänker som svenskar i gemen gör, dvs utgår uteslutande från att tillfredsställa sina instinkter och organiska behov på det sätt man själv önskar utan några betänkligheter eller inskränkningar från ”någon högre makt”.
Det ovanstående är en omöjlighet för muslimen, eftersom han/hon är förpliktigad att hålla sig till vad Allah سبحانه وتعالى har bestämt.[...]
”Svensk muslim” är således lika omöjligt som ”syrisk muslim” eller ”kristen muslim.” Det svenska folket vill att utlänningarna, inklusive muslimerna, ska assimileras i det svenska samhället. (Nerikes Allehanda s 6, 980122) Hur många gånger har vi inte hört att ”man ska ta seden dit man kommer”? Trots alla vackra ord om integrationspolitiken, så är den i själva verket en assimilationspolitik. Ingmar Karlsson, skriver i sin bok ”Islam och Europa” på s 175 att ”bara en avpolitiserad och liberal Islam kan komma att integreras i Europa.” (Min betoning) Att han skriver ”avpolitiserad” och ”liberal” är ingen slump, för han är på det klara med Islams politiska dimension och ideologiska prägel. Det tidigare nämnda är inget annat än ett försök att pådyvla muslimerna demokratin och alla dess tankar och värderingar.[...]
Muslimer!
Låt er inte luras av sådana falska tankar, såsom ”Svensk Islam” eller ”Europeisk Fiqh”, eftersom dessa alltid saknar islamisk bevisning och bygger på godtycke och från sammanhanget lösryckta verser och hadither.
Allah har nedsänt Islam för att kompromisslöst tillintetgöra alla ”heliga kor”, ex demokrati, kapitalism, pluralism, marknadsekonomi, feminism etc, inte för att leva i symbios eller bilda syntes med dem.
Detta är alltså hämtat från Hizb ut-Tahrirs svenska hemsida. Behövs det mera bevis? Demokratin ska tillintetgöras! Vakna nu!


Islam är problemet - inte de som varnar för islam. Blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

1 kommentar:

  1. Varför slänger inte en demokrati ut människor med samhällsomstörtande våldsideologi?

    SvaraRadera